ครูทวีทรัพย์  แก้วเรือง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน : สิชลคุณาธารวิทยา

รายวิชาที่สอน :  วิทยาการคำนวณ ม.2

                        วิทยาการคำนวณ ม.3

                        ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

                        ออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

                        กิจกรรมในเครื่องแบบ (ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3)

                         ชุมนุม ICT

ช่องทางการติดต่อ 

                         Mail :  nongwe075@gmail.com