หน่วยที่  1  แนวคิดเชิงคำนวณ

องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ-วาดแปลนอาคาร (วิทยาการคำนวณ ม.2 บทที่ 1).mp4

วิดีโอ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

สื่อ บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ.pdf

ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

กิจกรรมที่ 1.1.pdf

ใบงานที่ 1  เรื่อง  การวาดแปลนอาคาร